Pokyny pro autory

Autorské texty

Původní autorské texty odpovídající odbornému profilu časopisu přijímáme průběžně. Nepřijímáme texty, které již byly uveřejněny nebo k uveřejnění přijaty jinde. Autorské texty přijímáme v českém nebo slovenském a anglickém jazyce.

 

Struktura autorského textu

Každý autorský text musí obsahovat níže uvedené náležitosti a respektovat pravidla jejich prezentace:

a)      Název autorského textu

b)      Seznam autorů

c)      Abstrakt

d)     Úvod, přehled problematiky

e)      Samotný text členěný do logických kapitol

f)       Vyhodnocení, závěr

g)      (Poděkování, grantová politika, apod.)

h)      Literatura

Název autorského textu

Anglický (český, slovenský) název autorského textu uvádějte vždy velkými písmeny.

Seznam autorů

Seznam autorů textu dodávejte formou zavedenou z minulých čísel časopisu a bez uvedení akademických titulů. Seznam více autorů textu nevyžadujeme v abecedním pořádku.

Pod seznamem autorů pak uveďte seznam pracovišť autorů a kontaktů na autory ve formě:

Název firmy, instituce – název firmy, instituce (obec a stát), emailová adresa

Vzor:

Novák acoustic s. r. o., Novákov nad Vlt., Czech republic, jan.novak@novak.com

Abstrakt

Abstrakt publikujeme pouze v anglickém jazyce, proto jej vždy zasílejte pouze v anglickém jazyce.

Úvod

Úvod vždy označujte jako kapitolu č. 1, tj.:

 Vzor:

1.        INTRODUCTION/1. ÚVOD

Text

Názvy jednotlivých kapitol uvádějte vždy velkými písmeny a číslujte řeckými číslicemi. U případných podkapitol číslujte 2.1., 2.2., … 

 Vzor 1:

1.        ÚVOD

2.        AKUSTIKA

2.1. Prostorová akustika

2.2. ………………..

3. VIBRACE

Vzor 2:

1.        INTRODUCTION

2.        ACOUSTICS

2.1. Room Acoustics

2.2. ………………….

3. VIBRATION

Závěr

Závěr vždy označte číslem příslušné kapitoly.

 

Poděkování, grantová politika

V případné návaznosti projektu na granty popište náležitosti grantového programu, případně připojte poděkování. Poděkování již nečíslujte.

Literatura

U seznamu literatury prosím respektujte formu dle vzoru:

Vzor:

[1Dolejší, J., Dolejší, F.: Mezilaboratorní   porovnávací zkoušky, Akustika, odborný časopis o akustice a vibracích, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, s. 56-59, 2013

 

Úprava autorského textu

Autorské texty přijímáme v editoru MS WORD, písmo Times New Roman CE, a to v následující úpravě:

 

Nadpis (název článku)

velikost písma 18pt, velká písmena, tučně, nadpis zarovnaný do středu

Prázdný řádek 18pt

Jméno autora

velikost písma 12pt, tučně, bez titulů, zarovnané do středu

Prázdný řádek 12pt

Pracovní adresa autora včetně emailu

velikost 12pt, řádkování jednoduché, zarovnání do středu

Prázdný řádek 12pt

Abstrakt:

maximálně 12 řádků, velikost 11pt, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, neodsazovat, pouze v anglickém jazyce

Prázdný řádek 12pt

Úvod

Prázdný řádek 12pt

Vlastní text, velikost 12pt, řádkování jednoduché

Základní informace

Prázdný řádek 12pt

Vlastní text, velikost 12pt, řádkování jednoduché

Nadpisy tučně

Prázdný řádek 12pt

Závěr

Prázdný řádek 12pt

Vlastní text, velikost 12pt, řádkování jednoduché

Literatura:

[1Dolejší, J., Dolejší, F.: Mezilaboratorní   porovnávací zkoušky, Akustika, odborný časopis o akustice a vibracích, ISSN 1801-9064, Studio D - akustika s.r.o., České Budějovice, s. 56-59, 2013

 

 Okraje:

 2,5cm vlevo a vpravo, 3cm nahoře a 3 cm dole. Horní okraj první strany 4 cm.

Počínaje úvodem bude text psán ve dvou sloupcích. Šířka sloupce 7,37cm a mezera 1,25cm.

Vkládané obrázky budou komentovány následovně:

Obr.1: Hluková mapa (velikost 12pt, kurziva)

 

Článek musí být psán buď anglicky, nebo dvojjazyčně, tzn. jeden sloupec v českém, resp. slovenském jazyce a druhý sloupec v anglickém jazyce.

Fotografie, grafická schémata, tabulky, apod. k článku dodá autor, pokud se s autorem nedohodneme jinak.

 

Informace o autorovi

Současně s autorským textem zasílejte rovněž životopis všech autorů včetně fotografií. Fotografie autorů přijímáme pouze v digitální formě. Preferujeme typ průkazové fotografie, ale nevyžadujeme ateliérové provedení. Velikost fotografií dodávejte o minimálním rozměru 3,5 x 4,5 cm/300 dpi.

 

Grafická úprava autorského textu

Grafickou úpravu autorského textu řešíme v návaznosti na celkovou image časopisu, v maximální možné míře však respektujeme požadavky autora na grafickou podobu textu.

Texty přijímáme ve formátu MS OFFICE, WORD *.rtf nebo *.doc. Tabulky a grafy přijímáme ve formátu MS OFFICE, EXCEL *.xls. Fotografie přijímáme ve formátech *.jpg nebo *.tiff nebo *.bmp nebo *.dng nebo *.psd. Fotografie dodávejte v rozlišení 300 dpi při délce delší strany o minimálním rozměru 15 cm. Fotografie a obrázky označujte následovně:

Anglický jazyk

Fig. mezera číslo. mezera Název obrázku

Český jazyk

Obr. mezera číslo. mezera Název obrázku

Název obrázku uvádějte vždy prvním velkým písmenem. Nepřijímáme grafy bez označení os, veličin a jednotek. Jednotky u veličin uvádějte v hranatých závorkách.

 

Přijetí a zpracování autorského textu

Autorské texty zasílejte pokud možno v elektronické formě emailem, případně na CD poštou.

Po obdržení každý autorský text posuzujeme z hledisek, zda text odpovídá profilu a zaměření časopisu Akustika a požadavkům redakce. Výsledek takového posouzení autorovi sdělíme zpravidla do 2-3 měsíců od jeho obdržení. Pokud autorský text redakcí přijmeme, sdělíme současně autorovi, zda text přijmeme v zaslaném znění či zda jej budeme požadovat doplnit případně upravit a přepracovat.

Vyhrazujeme si právo na grafickou, stylistickou, terminologickou a gramatickou úpravu autorského textu.

 

Odborné recenze

Autorské texty určené k publikaci předáváme anonymně odborným recenzentům. Každý autorský text posuzují vždy dva recenzenti. Na základě vyjádření recenzentů může být tento text odmítnut, popř. vrácen autorovi k přepracování nebo doplnění. V případě, že přepracováním a doplněním textu bude text zásadně změněn, bude opětovně předán oponentům k dalšímu posouzení. O případném odmítnutí textu nebo o požadavku k jeho přepracování či doplnění bezodkladně autora informujeme. Pokud se autorský text i přes negativní recenzi rozhodneme bez dalších úprav publikovat, otiskneme současně s textem i negativní posudek recenzenta, příp. recenzentů.

 

 

 

  

 

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636