ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI STUDIO D – AKUSTIKA S.R.O.

Tento Etický kodex společnosti Studio D – akustika s.r.o. stanovuje pravidla chování a etické principy, které jsou základem filozofie celé společnosti. Je závazný pro každého zaměstnance společnosti. Zaměstnanci společnosti jsou si vědomi, že respektování Etického kodexu je důležité pro vnímání serióznosti a dobrého jména celé společnosti Studio D – akustika s.r.o.

Základní principy a pravidla chování společnosti Studio D – akustika s.r.o.

Dodržování právních předpisů

Společnost vždy jedná v souladu s platnými právními předpisy a zásadami dobrých mravů. Společnost netoleruje korupci, podplácení ani úplatkářství. Každý zaměstnanec společnosti se zavazuje jednat v souladu s platnými právními předpisy a přísně dbát na jejich dodržování. Všichni zaměstnanci jednají v souladu se zásadami dobrých mravů a postupují v souladu s platnými právními předpisy o hospodářské soutěži. Žádný zaměstnanec společnosti nepoužívá nekalé obchodní praktiky a ani netoleruje korupci a úplatkářství.

Kvalita

Cílem společnosti je neustále zvyšování kvality nabízených služeb a výrobků. Společnost používá pouze ověřené zkušební postupy v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru, dbá na neustálé udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zabezpečuje kvalitní správně metrologicky navázané zkušební měřící techniky, používá pouze měřidla a zařízení s platným ověřením nebo kalibrací a funkční kontrolní systém kontroly kvality zaměřený na interní audity a přezkoumávání kvality vedením společnosti. Zaměstnanci se zavazují pravidelně proškolovat v souladu s aktuálními výsledky vědy a výzkumu v oboru, seznamovat se současným trendem v oboru a při plnění svých pracovních úkolů klást důraz na kvalitu odváděné práce.

Nezávislost a objektivnost

Nezávislost a transparentnost služeb jsou základem důvěry zákazníků ve společnost. Společnost klade důraz na vydávání objektivních a správných výsledků prováděných zkoušek, měření a ostatních služeb. Cílem společnosti je prokazatelné vyloučení vlivů komerčních, finančních a jiných zájmů třetích osob na úsudek společnosti. Všichni zaměstnanci jednají v souladu s tímto cílem společnosti.

Ochrana důvěrných informací

Společnost chrání důvěrné informace zákazníků. Za důvěrné se považují všechny informace, které nejsou společností oficiálně zveřejňovány. Zaměstnanci se zavazují důvěrné informace přísně chránit. Zvláště je zakázáno zneužívat důvěrné informace k vlastní podnikatelské činnosti nebo k podnikatelské činnosti třetích osob.

Ochrana životního prostředí

Celá společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí. Při všech činnostech využívá výrobky splňující všechny ekologické požadavky. Zaměstnanci se zavazují jednat ekologicky, tj. zejména respektují a dodržují požadavky na nakládání s odpady, neplýtvají s materiály ani energiemi, apod.

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka je pro společnost na prvním místě. Zákazník má za všech okolností nárok na zdvořilý a příjemný přístup. Společnost dbá na to, aby nabízené služby byly na vysoké kvalitativní úrovni. Zaměstnanci jednají se všemi zákazníky slušně a profesionálně, ke všem zákazníkům přistupují stejně, povinnosti vyplývající z realizovaných smluv a zakázek plní řádně a ve stanovených nebo dohodnutých termínech.

Zaměstnanecké vztahy

Společnost zakládá vztahy k zaměstnancům na úctě k důstojnosti každého člověka a na respektování jeho základních práv. Společnost dbá na ochranu zdraví zaměstnanců při práci a umožňuje jim zvyšování jejich odborné úrovně a profesní růst. Společnost netoleruje žádné činy, jednání či chování, které je ponižující nebo nepřátelské. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat vysoký morální standard v obchodním a pracovním jednání. Každý zaměstnanec je povinen respektovat své nadřízené zaměstnance i kolegy a jednat s nimi v souladu se zásadami slušného chování a s úctou.

Kontrola dodržování Etického kodexu

Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že porušení principů a pravidel chování obsažených v tomto Etickém kodexu může být považováno za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Možnost tohoto postihu se týká i zaměstnanců, kteří se přímo porušení principů a pravidel chování obsažených v tomto Etickém kodexu nedopustili, ale o takovém jednání věděli a nezabránili mu, ačkoliv tak mohli bez vlastního nebezpečí učinit. Kdokoliv je oprávněn oznámit porušení Etického kodexu kterémukoliv jednateli společnosti. Oznámení je možné podat ústně i písemně. Jednatelé společnosti se zavazují důkladně zabývat každým takovým oznámením o porušení Etického kodexu.

Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex společnosti Studio D – akustika s.r.o. je jedním ze základních dokumentů společnosti a je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Studio D – akustika s.r.o., a to od okamžiku, kdy se s ním seznámili. Povinností všech zaměstnanců společnosti je dodržovat tento Etický kodex, jednat v jeho souladu, a zároveň i požadovat, aby všechny třetí strany spolupracující se společností Studio D – akustika s.r.o., včetně dodavatelů a jiných obchodních partnerů, respektovali zásady tohoto Etického kodexu.

 

V Českých Budějovicích dne 18.4.2016

Kontaktujte nás

U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice

akustikad@akustikad.com

+420 737 705 636